Lezing uit het 1e boek der Makkabeën 4,36-37.52-59.

In die dagen zeiden Judas en zijn broeders: 'Onze vijanden zijn verslagen:
laten we dus optrekken om de tempel te zuiveren en opnieuw in te wijden.
Het hele leger verzamelde zich en ging op weg naar de Sion.
Op de vijfentwintigste van de negende maand, te weten
de maand kislew van het jaar honderdenachtenveertig
Stonden ze in alle vroegte op en brachten volgens voorschrift
een offer op het nieuwe brandofferaltaar.
Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat vreemde volken het altaar hadden ontwijd,
werd het nieuwe altaar ingewijd, terwijl er liederen en muziek van citers,
harpen en cimbalen ten gehore werreden gebracht.
Het hele volk knielde neer en boog diep voorover om de hemel, die hen geholpen had te loven.
Acht dagen lang vierde zij de inwijding van het altaar
en brachten ze vol vreugede brandoffers, vredeoffers en dankoffers.
Ze versierden de voorkant van de tempel met gouden kransen en met schildjes.
Ze vernieuwden de poorten en priestervertrekken en voorzagen ze van deuren.
Er heerste grote vreugde onder het volk omdat de smaad die ze
van de vreemde volken ondervonden hadden, was afgewend.
Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele volksvergadering
dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks acht dagen met blijdschap
en vreug gevierd zou worden, te beginnen op de vijfentwintigste kislew.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Lezing uit het 1e boek der Kronieken 29,10.11abc.11d-12a.12bcd.

Gij zijt geprezen Heer, in alle eeuwen,
Gij God van onze vader Israël.
Groot zijt Gij in uw daden, oppermachtig
verheven, luisterrijk en hoog geëerd.

Want alles in de hemel en op aarde is het uwe,
Gij zijt de Koning, Heer, die boven allen staat.
Van u zijn aanzien en bezit afkomstig
al wat bestaat richt zich naar uw bevel.

Gij kunt beschikken over vaardigheid en krachten,
wat groot en sterk is hebt Gij zo gemaakt.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 19,45-48.

In die tijd ging Jezus de tempel binnen en begon de verkopers er uit te jagen,
terwijl Hij tot hen zei: 'Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.'
Dagelijks gaf Hij in de tempel onder­richt. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de vooraan­staanden van het volk zochten een gelegenheid om Hem ter dood te brengen,
maar zij zagen geen kans om wat dan ook te doen, want al het volk hing aan zijn lippen.


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org