Gebeden

Hier vindt u een overzicht van gebeden geschikt voor diverse momenten.

 

Toewijding aan Maria
 

Onder Uw hoede en bescherming Maria_van_Leenhof_Medium
bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!"

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezigt, wenden wij ons thans tot U, die hier in Leenhof al vele jaren hulp, troost en richting schenkt aan zoekende, biddende en lijdende harten.

Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band door de H. Geest, die wereldwijd Gods Kerk één maakt. En bijzonder bidden we mét hen en vóór hen die in dit dekenaat werkzaam zijn of werkzaam worden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Jezus, we geven U onze handen om Uw werk te verrichten, om Uw zegen te verspreiden. Wij geven U onzen voeten om Uw weg te gaan. Wij geven U onze ogen, opdat Gij ze zoudt richten en doen stralen in Uw goedheid. Wij geven U ons verstand om te denken. Wij geven U onze mond om te spreken, Uw woord van wijsheid, Uw woord van liefde. Wij geven U onze geest om in ons te bidden. We geven U bovenal ons hart om te leren liefhebben op de wijze van Uw Allerheiligst Hart en het Onbevlekte Hart van Maria, Uwen onze Moeder. Laat ons kleiner worden en wordt Gij groter in ons opdat niet wij meer leven, niet wij meer bidden, niet wij meer werken, maar Gij, liefdevolle Verlosser. O Jezus, levend in Maria, kom en leef in ons, opdat onze kerken en parochies onder uw bescherming geleid, haarden van geloof, hoop en liefde mogen zijn, worden of blijven. Amen.

 

Christus op de koude steen

 

Gebed tot de H. Jozef

Uw jawoord aan God, Heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. 
U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader en mensbeeld dat u leefde, was 
de leerschool waaruit Gods Zoon de basis vond voor heel zijn optreden. Zijn wijze van zijn, 
zijn krachtige persoonlijkheid, zijn liefdevolle omgang en zijn onverbiddelijke keuze om 
het goede te doen en de zonde te vermijden leerde Christus ook van U. 

De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle 
beproeving bleven u en zij sterk, dienstbaar aan het plan van God dat u werd geopenbaard. 
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, ook ik wil eigen vooruitzichten en wensen opgeven 
indien het helpt Gods Koninkrijk te vestigen. Zowel voor een individu alsmede voor het geheel 
van gezin, kerk of de samenleving. U hebt het vertrouwen gehad om uw leven in stilte en 
verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem. Zodanig dat Christus later kon 
zeggen wat Hij met eigen ogen had gezien: “Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn 
en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen”. 
Daarom vraag ik u, Sint Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen. 
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik alle plannen en wensen niet toets 
aan wat ik wil maar wat de Heer van het leven wil dat ik doe of laat. Dat ik met u blijf beseffen 
dat God de mens - dus ook ik - wil betrekken in Zijn heilswerk. U die hebt beschermt, waak over 
mijn die zelf na en met elke communie bereid ben tabernakel te van Zijn Goddelijke aanwezigheid. 
Zie genadig neer op mijn en onze intenties en bewaak en geleid ons 
die met vertrouwen om uw voorspraak.
Amen.

 

Gebed om de gave van de H. Geest

 

IMG 3738 SmallKom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Zoeken