Voor de goede ORDE...

IMG_9160_Small

Namens het kerkbestuur kreeg Dhr. Frits Bardoul na de dienst op 15 januari het woord om helderheid te verschaffen bij de gelovigen hoe het er nu bij staat omtrent het wel of niet parkeren op het Pancratiusplein.

 

In de Advents-boodschap  van onze bisschop Mgr. Fr. Wiertz roept hij ons gelovigen op om concreet en zichtbaar te getuigen van ons geloof en blijven zoeken naar een zichtbare plaats in de samenleving  in een tijd van vervreemding van of onbekendheid met het  katholieke geloof.

 

Normaliter sta ik hier nog al eens  als lector, nu als kerkmeester, lid van Uw kerkbestuur en namen het kerkbestuur wil ik U het volgende voorleggen ook ter verduidelijking van  verschenen persberichten. Inzake de volgende kwestie.

Ongetwijfeld  weet U nog dat het terrein  naast de kerk, hier links van mij, afgescheiden was middels een slagboom.  Van dit terrein maakte de kerk gebruik  als parkeerplaats voor dienst-doenden in het kerkgebouw. Gedacht wordt hier o.a. een aantal met de auto komende vrijwilligers  werkzaam in onze kerk, de bloemist, mensen belast met onderhoud, leveranciers, koor- en concertleden  met instrumenten en apparatuur, de koster. Enfin allemaal mensen , gebruik makend van de dienst-gang  naar de sacristie, die het functioneren van de kerk mogelijk maken. Kapelaan Beijk heeft inmiddels een vrijwel algehele ontheffing gekregen.

CIMG0016255_Small

Na de herindeling van het Pancratiusplein  in 2008/2009 werd het parkeren op dit terrein niet meer toegestaan. Gesprekken  met de Gemeente hebben tot nu toe geen positief resultaat opgeleverd.  Daar het parkeren  voor het functioneren van de kerk van vitaal belang is,  werd een rechtsgang onvermijdelijk. Een door de rechtbank,  tot twee keer toe, bevolen comparitie van partijen  om door onderling gesprek in aanwezigheid  van een rechter te komen tot een charmanter oplossing als rechtspraak waarbij de Gemeente  Heerlen  en het Kerkbestuur St. Pancratius  voor een rechtbank tegenover elkaar staan, heeft niet geleid tot teruggave van onze parkeerplaatsen.

IMG_2704_Small

Het  kerkbestuur is ervan overtuigd  dat er ook juridische gronden zijn, m.n.  dat hier sprake is van een ontstaan recht van erfdienstbaarheid van gebruik. Toch heeft de rechtsgang voor het kerkbestuur primair geen voorkeur gehad  ook al vanwege de tijdslopende  en  geldverslindende  rechtsgang om onze parkeerplaatsen terug te krijgen. Het kerkbestuur heeft  dan ook besloten nu de leden van de heerlense  gemeente-raad  op hun “ziel te trappen”door een brief te schrijven aan ieder gemeente-raadslid.  De gemeente-raad is immers het hoogste beslissings-bevoegde orgaan binnen de gemeente en is o.a. belast om het College van Burgemeester en Wethouders  te controleren op de uitvoering van besluiten en of de wensen en meningen van de burgers worden betrokken en behartigd . Deze raad wordt gekozen door ons burgers.  Met deze brief wordt een dringend beroep gedaan op leden van de gemeente-raad  om in meerderheid de politieke moed op te brengen het college van B & W te doen beslissen het opgelegde parkeerverbod op bedoeld terrein terug te draaien en zo het functioneren van de dekenale Pancratiuskerk ook in de toekomst te waarborgen.

In deze brief heeft het kerkbestuur de kwestie voorgelegd en argumenten aangevoerd waarom de parkeerplaats tussen het kerkgebouw en Oppidom van vitaal belang is voor het functioneren van de kerk zoals:

  • De monumentale en culturele waarde van de Pancratiuskerk  ook voor de gemeente Heerlen en het gebruik van afbeelding van de Pancrtatiuskerk  in vele gemeentelijke promotie en presentatie
  • De inzet in goede harmonie tussen Gemeente-bestuur en Kerkbestuur St. Pancratius, ieder op haar manier, tot welzijn van de heerlense kerkgemeenschap .
  • Als Godshuis  voor een subtantieel deel van de heerlense gemeenschap met eveneens een duidelijke streek-functie voor bezoekers aan de kerkdiensten vanuit buiten Heerlen .

Het kerkbestuur informeert U hiermede over een actueel probleem en  roept U allen op onze geloofsgetuigenis te blijven uitdragen door ook en waar mogelijk druk uit te oefenen op onze volksvertegenwoordigers in  het gemeentelijk orgaan door hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid  ook  jegens de katholieke  kerkgemeenschap in haar gemeente.

Zoeken