Gebed voor roepingen

Heer,

U hebt ons geroepen, Uw stem ging tot diep in ons hart
aarzeling beving ons: zijn wij het Heer die U zoekt?
Zijn wij het Heer, die U vraagt de werkzaamheden
van barmhartigheid te verrichten?
Zijn wij het die Uw leer mogen verkondigen,
die zieken en eenzamen gaan bezoeken,
die bedroefden troosten, de doden begraven?
Zijn wij het die als een lichtend voorbeeld
door de maatschappij dienen te gaan in navolging van U?
Laat ons, Heer, Uw roepstem in ons hart volgend
toch proberen U na te volgen in deze
ingewikkelde maatschappij en laat ons dienstbaar zijn aan Uw Volk onderweg. 
Amen

 

Getrouwe God,

U roept geen heiligen,
maar gewone en vaak ook hele zondige mensen.
Paulus heeft U tot een bijzonder instrument
van uw verkondiging gemaakt.
Door zijn prediking hebt U de hele wereld onderricht.
Roep ook vandaag vele mensen die,
door U aangeraakt en bij naam genoemd,
U willen dienen als priester, diaken of religieus,
om overal uw Evangelie te verkondigen.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Goede God,

Maria stelde haar hart geheel open voor U.
Door uw genade werd zij moeder van uw Zoon
en kon U een nieuw begin met de wereld maken.
Uw Zoon Jezus schonk zijn moeder aan de Kerk
als moeder voor alle gelovigen.
Zij is onze voorspreekster,
nu en in het uur van onze dood.
Leer ons open te zijn voor uw plan van heil
en laat ons groeien in geloof en vertrouwen.
Dat oud en jong in onze dagen opnieuw de waarden 
van de deugden leren verstaan, waardoor er nieuw leven komt 
in gezinnen, parochies en kerken. 
Dat de weg van ware dienstbaarheid aan wie onze hulp
nodig hebben, de ogen opent voor Uw werkzaamheid in ons.
Amen

Heer, onze God,

wij bidden voor een nieuwe lente van roepingen in de Kerk.
Help jongeren in hun leven de roepstem van Jezus ontdekken,
en Hem te beminnen met heel hun hart, heel hun verstand en al hun krachten.
Wij bidden U dat alle jonge mensen de vreugde ervaren
om hun hart vrij te maken en open te stellen voor uw bedoelingen.
Zend ons religieuzen en godgewijden, geef ons priesters en diakens,
schenk ons gelovige en toegewijde gezinnen.
Behoed hen voor de valse goden van ijdelheid en hoogmoed,
van macht en geld. H. Maria, bid met ons en voor ons.
Amen

Goede God,

U die de Bron van Barmhartigheid en Liefde zijt
en Die ons roept bij onze naam
om ons leven naar uw wegen te richten.
Wij biddenU:
open ons hart en onze oren,
opdat wij aan Uw roepen gehoor geven,
opdat wij worden tot Uw nieuw volk.
Als pelgrims zijn wij onderweg,
schenk ons mensen
die ons begeleiden en behouden
op onze weg naar U.

Wij bidden U voor priesters
maak hen tot een instrument in Uw handen,
tot dienstknecht van U.
Zegen hen met Uw Woord en Genade
om Uw volk te weiden, samen met paus Franciscus.
Amen

God van liefde,

U hebt ons geschapen naar Uw beeld.
U draagt ons als uw geliefde dochters en zonen.
Deze liefde willen wij doorgeven.
Wij voelen ons verbonden met Uw kerk
die uitziet naar Uw Koninkrijk,
die verantwoordelijkheid neemt voor mensen
en opkomt voor de verdrukten,
zoals Christus ons geleerd heeft.
Zend Uw Geest en inspireer mensen,
vrouwen en mannen, ouderen en jongeren,
om zich in te zetten voor Uw kerk,
zodat ze nog meer wordt wat ze wil zijn:
een open en gastvrije geloofsgemeenschap,
waarin U ons ontvangt.
Amen

Vader in de hemel,

Uw Zoon Jezus bracht ons het goede nieuwsvan uw menslievendheid.
Uw biddende kerk wil gevoelig blijven voor Zijn Woord.
Moge dit licht brengen in alle duisternis dat ons kan omgeven.
Maar hoe kunnen we het ontvangen als niet voorgeleefd en verkondigd wordt?
Dat we daarom zelf waakzaam moeten zijn voor wat Hij ons vraagt, beseffen wij.
Dat we de kracht krijgen te volbrengen wat gedaan moet worden, vragen wij.
Schenk ons daartoe alle nodige geestkracht en durf om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Dat zij die Gij roept als priester, de moed hebben om 'ja' te zeggen tegen U, zodat ze met 
toewijding doorgeven wat ze zelf ontvangen:
Liefde voor U en onbaatzuchtige inzet voor de mensen.
Wees een steun voor hen die reeds in onze kerken bediening van dit ambt op zich hebben genomen.
Amen