Savelbergkroon

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

 

Aan de binnenkant van de Savelbergkroon staan de sacramenten afgebeeld.
We spreken van “sacramenten” waar een menselijke werkelijkheid drager wordt van de genade van de Onzichtbare God.
Het Latijnse woord “sacramentum” betekent plechtige belofte van trouw in een gewaarborgd teken. Omdat de Heer door mensen herkend wil worden, komt Hij hen op menselijke wijze nabij: in woord en gebaar. Dat zijn de twee dimensies van ieder sacrament.

Zeven sacramenten.

Wij noemen de eucharistie: het heilig sacrament.
De Eucharistie is het belangrijkste sacrament, de meest directe deelname aan het leven van de verrezen Heer. We ontvangen er het Lichaam van Christus, het levende Brood.
De andere sacramenten zijn: het Doopsel, het Vormsel, de Priesterwijding, het Huwelijk, de Ziekenzalving  en  de Biecht (de verzoening).

De Kroon in de Pancratiuskerk heeft acht panelen. Dit betekent dat er een “over” is. Op deze plek is gekozen voor een afbeelding van het Laatste Avondmaal.

 
De Mgr. Savelberg kroon
 

 
Een bij de kerk passende en functionele kroonluchter in Romaanse stijl.
Gesitueerd boven het altaar, als centraal lichtpunt. Hij is ontworpen door de Heerlense kunstenares Marga Drummen en op 24 november 1996 officieel in gebruik genomen.

De dubbelwandige kroonluchter heeft een diameter van 3 meter,een gewicht van 750 kg.Hij is uitgevoerd in massief brons. De panelen zijn van kathedralenglas en gezandstraald glas.

De acht buitenpanelen tonen afbeeldingen van kerkelijke hoogfeestdagen. Op de binnenpanelen zijn de zeven sacramenten plus het laatste avondmaal te zien. Op de kantelen die de panelen met elkaar verbinden is St. Pancratius afgebeeld.

De hele kroonluchter is draaibaar, via een ingenieus systeem, zodat telkens een toepasselijke afbeelding voor dat moment van het kerkelijk jaar zichtbaar is.
 
 
 
 
 
 
Voor meer tekst en uitleg bij de verschillende afbeeldingen klikt u op de gewenste afbeelding.
De geboorte
Kerstmis


Sint Jozef
Bruidegom van de maagd Maria
De verrijzenis
Jezus leeft !


Hemelvaart
 
Pinksteren
 


Petrus en Paulus
 
Maria Tenhemelopneming
 


Christus Koning
 
"De Geboorte" - Kerst
Na de jaarlijkse viering van het paasmysterie kent de kerk geen oudere herdenking dan de geboorte des Heren en van zijn eerste openbaring. Deze herdenking heeft plaats in de kersttijd. Binnen de kersttijd vallen tevens de feesten van de heilige Familie, van de heilige Maria moeder van God en het feest van de Openbaring des Heren (driekoningen).

Paus Paulus VI schrijft: Op het hoogfeest van de geboorte des Heren aanbidt de kerk haar Verlosser en vereert zij ook zijn glorierijke Moeder. Op het feest van de heilige Familie kijkt de kerk met verering op naar het heilig huiselijk leven te Nazaret: het leven van Jezus, Zoon van God en Zoon des Mensen, van Maria, zijn moeder en van Jozef “de gerechte”.

De zondag in het kerstoctaaf viert de kerk het feest van de H. Familie.

De afbeelding op de Kroon van de Kersttijd toont de heilige Familie. Aan de linkerzijde is tevens een engel te zien waarvan wij de blijde gezangen bij het kersttafereel weten.

Terug naar het overzicht

 

Heilige Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria.
Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem meedeelt, met name in het zogenaamde kindheidsevangelie. Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus geboorte en kinderjaren. Gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het evangelie hem als rechtvaardig en trouw.

De heilige Jozef wiens feest valt op 19 maart is beschermheilige van de kerk en van het huisgezin. Maar ook van de maagden, de stervenden en de religieuze communiteiten.

Op 1 mei viert de kerk het feest van Jozef arbeider. Het is in 1955 door paus Pius XII ingesteld. Door de heilige Jozef als voorbeeld te stellen voor de arbeiderswereld, gaf hij een christelijke oriëntatie aan de dag van de arbeid.

Terug naar het overzicht

 

"De verrijzenis" Jezus leeft !
Het hoogfeest van Pasen is het hoogtepunt van het liturgisch jaar.

In de paaswake in de heilige nacht van de verrijzenis van de Heer ziet de kerk wakend uit naar Christus’ verrijzenis en viert zij deze in de sacramenten.

De afbeelding op de kroon toont Jezus’ glorievolle verrijzenis. Wij zien het lege graf.

In de verrijzenis van Jezus zijn wij ook opgestaan uit de dood en opent zich voor ons een radicaal nieuwe toekomst. Nu wij bevrijd zijn van onze zonden en met Christus tot een nieuw leven zijn verrezen, willen wij getuigen van Gods boodschap, dat wij geschapen zijn om eeuwig met Hem te leven.

Terug naar het overzicht

 

Hemelvaart
Als eerste onder de mensen is Christus Jezus in zijn sterfelijk lichaam triomfantelijk opgevaren ten hemel en deelt daar met zijn Vader alle glorie en macht. Deze dag is echter ook voor ons een dag van triomf. Want met Christus zijn wij verrezen en door zijn hemelvaart wordt ook ons lichaam verheerlijkt. Reeds nu delen wij in deze kracht die sterker is dan de dood.

Wij vieren het feest van de veertigste dag van Pasen, Hemelvaart, tien dagen voordat wij het feest van de vijftigste dag, Pinksteren, zullen vieren.

Terug naar het overzicht

 

Pinksteren
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. (Handelingen 2, 1-5)

De Geest, die de Heer van bij de Vader zendt, zal ons alles in herinnering brengen wat de Heer ons gezegd heeft. Hij zal ons bezielen om “van binnen te kennen” wat wij over onze godsdienst allemaal “van buiten hebben geleerd”. Zodat ook wij getuigenis afleggen van de verrezen Heer.

Terug naar het overzicht

 

Petrus en Paulus
Petrus en Paulus zijn de twee zuilen van de kerk. Op de eerste heeft Christus zijn kerk gebouwd. Petrus is de rots waarop de kerk onwankelbaar gegrondvest is.

Paulus is het dynamische element. Gestuwd door de Geest zal hij de promotor zijn van de eenheid in verscheidenheid.
Op 29 juni herdenken wij de marteldood van deze twee apostelen, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.
Overeenkomstig Jezus’ voorzegging, is Petrus, geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome,waarschijnlijk in het jaar 64.

Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jerusalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.

De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd en hun uitzonderlijke betekenis voor de kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering op 29 juni.
Op de afbeelding van vandaag zien wij links naast Petrus (de man met de Tallith, een joodse gebedsdoek) een visnet met daarin vissen en harten.
In Mattheus 4, vrs.19 is te lezen hoe Jezus tot de eerste leerlingen, waaronder Petrus, zegt:
” Komt, volg mij; Ik zal u vissers van mensen maken.”

Terug naar het overzicht

 

Maria Tenhemelopneming
De herdenking van de dood van Maria, op 15 augustus, is tevens de viering van haar verheerlijking; van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer.

Oorspronkelijk is 15 augustus de datum van de inwijding van een Mariakerk in Jerusalem die de plaats zou zijn waar zij uit dit leven is heengegaan.

Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen haar Zoon in zijn paasmysterie te volgen

Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria.

De afbeelding van deze dag spreekt voor zichzelf. Wij zien hoe Maria door engelen ten hemel gedragen wordt.

Terug naar het overzicht

 

Christus Koning
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij het feest van Christus Koning. Het is een eerbetoon aan Christus als koning van oudheid, heden en toekomst.

Paus Pius XI stelde dit hoogfeest in in het jaar 1925.

In Johannes 18, 36-38 zegt Jezus: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

En wanneer Pilatus hierop zegt:”Gij zijt dus toch koning?”. Antwoordt Jezus:”Ja koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem”.

Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de Advent, waarmee het nieuwe kerkelijk jaar een aanvang neemt.

Terug naar het overzicht