Kruisweg 2012

Jezus wordt ter dood veroordeeld

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Wanneer iemand weigert zich door de waarheid te laten leiden, is hij uiteindelijk bereid om zelfs een onschuldig persoon tot de dood te veroordelen. De aanklagers voelen de zwakheid van Pilatus aan en zwichten daarom niet. Zij dringen aan voor het doodvonnis aan het kruis. Pilatus' pogingen tot zachtere maatregelen zijn van geen nut. Als Pilatus Jezus, gegeseld en met doornen gekroond, aan de menigte liet zien, lijkt het of hij naar woorden zocht zoekt waarmee hij hoopt de onverzoenlijkheid van het gepeupel te verzachten. Wijzend naar Jezus zegt hij: "Ecce Homo! Zie hier de Mens!" Maar het antwoord komt terug: "Kruisig Hem, kruisig Hem!" Pilatus probeert dan tijd te winnen: "Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem, want ik vind geen schuld in Hem." Hij is steeds meer overtuigd dat de Aangeklaagde onschuldig is, maar dit is niet voldoende voor hem om te beslissen in het voordeel van Jezus.

Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid geleid tot lijden en dood. Het is altijd de onschuldige die de prijs betaalt van menselijke huichelarij. Dat ervoer u al in uw schooltijd. Als de dader van afkijken glashard ontkende, kreeg de ander de straf. Omwille van eigen nut en voordeel, liegen mensen, bedriegen of gebruiken de ander voor hun doel einden. Men speelt toneel of theater, niet alleen in de schouwburg, maar vele intermenselijke, politieke en maatschappelijke situaties. Om er zelf beter van te worden. Wie God niet wérkelijk eert, is snel slachtoffer van de leugen. Oude en recente misbruiken in de kerk laten dat pijnlijk zien. Dit is waarom Christus zo vurig bad voor al zijn volgelingen: Vader, "wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid." (Joh. 17,17).

Onze Vader ...

Jezus neemt het kruis op zijn schouders 

TWEEDE STATIE

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Het kruis stond symbool voor een schandelijke dood, bestemt voor de laagste klasse. Nu werd het kruis "een sleutel" ... Vanaf dit moment kan men, met behulp van déze sleutel, de deur openen naar het diepste mysterie van God. wie Christus leert kennen, leert God kennen; Doordat Christus het Kruis op zich nam én aannam, komt men te weten dat God liefde is, een liefde die alles verdraagt.

Maar God koos het Kruis. Voor de mens onbegrijpelijk. De mens kiest liever wat anders. Als je al geen dure inkopen kunt doen op de Tefaf, als je al geen relatie hebt in de showbiz van Hollywood , geen tweede huis in Mauritius dat je aanvliegt met een privéjet... je hebt nog zoveel wat je hartje kan begeren. hebt We hebben het ook nodig. Het leven is belastend, een beetje ontspanning en fun hoort erbij. Even de stress ontvluchten, spanningen achter je laten. Om het evenwicht te bewaren tussen werken en zorgen en de drang naar geluk en gezelligheid. Een kruis op nemen, tja als het moet, als het niet te vermijden is, er onbaatzuchtig zijn voor anderen, je inzetten voor iemand zonder dankjewe1, werken zonder geprezen te worden, Het levensteken dat Jezus geeft is niet even gaan shoppen in Jordanië, vakantie aan het meer van Tiberias, een huis bouwen in de oase van Jericho. Is al dat leuks verkeerd? Mag ik niets meer doen wat ook de moeite waard lijkt. Natuurlijk. Het kruis in ons leven komt toch wel. Wel zo verstandig om zich te oefenen in kleine kruisjes van elke dag .. Het kruisje als het teken van liefde zonder beperkingen. Opdat we klaar staan als ons iets zwaarders op ons pad wordt gelegd.

Onze Vader ...

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

DERDE STATIE

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Jezus valt onder het Kruis. Dit zal drie keer gebeuren op het betrekkelijke korte stuk van de "via dolorosa". Uitputting doet Hem vallen. Zijn lichaam is bedekt met bloed van de geseling, Zijn hoofd is gekroond met doornen. Dit alles liet Zijn krachten wegvloeien. Dus valt Hij en het gewicht van het Kruis drukt Hem op de grond.

De soldaten die hem begeleidden, spoorden Hem aan met geschreeuw en slagen. Even later zet de stoet zich weer in beweging. Jezus valt en staat weer op. Op deze manier spreekt de Verlosser van de wereld op een woordloze manier iedereen aan die valt. Hij spoort hen aan weer op te staan. Wanneer viel ik als toeschouwer en hoorder van de kruisweg voor het laatst? Stond ik ook al weer op? Of ben ik in mijn hart blijven liggen, bedrukt door aanklacht, verwijt, ongemak of tegenvaller of teleurstelling.

Onze Vader ...

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder 

VIERDE STATIE

Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en aan Zijn koning-schap zal nooit een einde komen." (Lc. l,30-33). Maria herinnerde zich deze woorden. Ze overwoog deze woorden vaak diep in haar hart. Toen zij haar Zoon op Zijn Kruisweg ontmoette, kwamen misschien juist deze woorden in haar gedachte. Met buitengewone kracht. "Hij zal regeren aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen", had de hemelse boodschapper gezegd. Nu, terwijl ze kijkt naar haar Zoon die ter dood veroordeeld is, het Kruis dragend waarop Hij moest sterven, zou ze zich, heel menselijk, af kunnen vragen: Hoe kunnen deze woorden worden vervuld? Op welke manier zal Hij regeren over het Huis van David? En hoe kan het zijn dat aan Zijn koningschap geen einde komt? Menselijk gesproken zijn dit redelijke vragen.

Menig ouder, menig man of vrouw, menig bisschop, priester en gelovige zal verzuchten: Heer, wat een last. Alleen gelaten, belogen en vals aangeklaagd. Maar ook lijdend onder lasten welke anderen ons aandoen. Is het leven eenvoudig? Helemaal niet. Niet altijd in ieder geval. Meer zorgen dan een mens lief is. Wat staat niet onder druk. behalve de zorg voor de welvaartsmaatschappij en het behoud ervan?

Help ons, Maria, in het licht van het lijden, afwijzing en beproeving, hoelang en zwaar ook, nooit te twijfelen aan Gods liefde.

Wees Gegroet, Maria.

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

VIJFDE STATIE

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Zij dwongen Simon. De Romeinse soldaten deden dit omdat ze bang waren dat de Veroordeelde Man door uitputting niet in staat zou zijn het Kruis tot Golgotha te dragen. Dan zouden zij niet in staat zijn het vonnis tot kruisiging uit te voeren. Zij zochten iemand om het Kruis te helpen dragen. Hun oog viel op Simon. Zij dwongen hem het gewicht op zijn schouders te nemen. We kunnen ons voorstellen dat Simon dit niet wilde doen en bezwaar maakte. Het kruis dragen tezamen met een veroordeelde kon beschouwd worden als een weerzinwekkende daad voor de waardigheid van een vrij man. Alhoewel onwillig, nam Simon het Kruis op om Jezus te helpen.

Onder het gewicht van het Kruis verwelkomt Jezus de Cyreneer." Deze woorden geven ons een geheel ander inzicht: de Goddelijke Veroordeelde is iemand die min of meer "een geschenk maakt" van Zijn Kruis. Was Hij het niet die zei: "Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig." (Mt. 10,38). Simon krijgt een geschenk dat hij niet begreep totdat hij het aanpakte ... en stap voor stap uitpakte. Geen klacht of vloek kwam uit de mond van de man voor hem. Deze man voor hem was zo anders .. Uiteindelijk werd Simon er een "achtenswaardig" man door, die we in elke kruisweg weer ontmoeten. Je zult maar met Jezus in één adem genoemd worden ... als diens medewerker nog wel !!! Hoe snel zijn we niet geneigd onder lasten te zuchten en te lijden, ze uit de weg te gaan? Oorzaak? Een mens zoekt snel zichzelf en zijn gemak. Wie groot wil zijn, zei Jezus, moet dienaar worden. Bidden we bijzonder voor onze paus, de dienaar der dienaren.

Onze Vader ...

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

ZESDE STATIE

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Veronica komt niet voor in de Evangeliën. Haar naam wordt niet genoemd, evenals de namen van de andere vrouwen die Jezus vergezelden. Het is daarom mogelijk dat de namen meer verwijzen naar wat de vrouwen deden. In feite, volgens de traditie, baande een vrouw op de weg naar Calvarië zich een weg tussen de soldaten die Jezus begeleidden, en veegde met een doek het zweet en bloed van het gezicht van de Heer. Dat gezicht liet een afdruk achter op het doek, een gelovig beeld, een "waar icoon". Een vera iconos, een waarachtig gelaat. Dit zou de reden worden voor de naam : Veronica. Als dit zo is draagt deze naam, die een herinnering oproept aan wat deze vrouw deed, de diepste waarheid over haar met zich mee.

De Verlosser van de wereld geeft Veronica een authentieke afbeelding van Zijn gezicht. Het doek waarop het gelaat van Christus gedrukt staat, wordt een boodschap voor ons. In zekere zin zegt het: Dit is hoe iedere daad van goedheid, elk gebaar van ware liefde aan ieders naaste, de gelijkenis met de Verlosser van de wereld versterkt in de persoon die zo handelt. Daden van liefde gaan niet voorbij. Elke daad van goedheid, van begrip, van dienstbetoon laat in het hart van de mens een onuitwisbare indruk achter en maakt ons meer gelijk aan de Ene die "zich van Zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen" (Fil. 2,7). Waarom is Christus zo onbekend in onze omliggende wereld? Omdat het onze omgeving ontbreekt aan mensen die christelijke persoonlijkheden zijn. Niet God laat de mens in de steek, de mens laat God in de steek.

Onze Vader ...

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

ZEVENDE STATIE

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Doch ik - een worm en geen mens; spot der schare, veracht door het volk" (Ps. 22,7). Deze woorden van de Psalm komen in ons op als we Jezus voor de tweede keer op de grond zien vallen onder het Kruis. Hier, in het stof der aarde ligt de Veroordeelde. Verpletterd onder het gewicht van het Kruis. Zijn kracht vloeit steeds meer uit Hem weg. Maar met grote inspanning zal Hij weer opstaan en Zijn weg vervolgen.

Velen willen graag sterk zijn. Lichamelijke kracht welke verkregen wordt door sport en volharding. Kijken me maar naar sportscholen, waar menig zweetdruppeltje als trofee wordt ontvangen. Belangrijker is echter uitstraling, vinden velen. Dat je iemand bent, gezien mag worden. Schoonheid komt daar om de hoek. Ook daar heeft de mens veel voor over. van wekelijkse kapper, opmaakbeurt tot massage en beautysalons. Anderen zoeken de kracht in populariteit Sociale media zijn daarin een must. Vele vrienden en goed aangeschreven staan, scoren en gezocht worden. En als het leven zijn lasten over ons uitstrooit? Welke kracht is dan van belang? Een kracht welke onder lijkt te sneeuwen: nl. Geestkracht, mentale kracht, zielssterkte. Maar hoe maak ik me zulk een volharding eigen? Jezus zegt: Komt tot mij die belast en beladen zijt, ik zal u rust en verkwikking schenken! Mijn genade is u genoeg. Dat mensen weer Gods genade leren zoeken en mogen vinden in een waardige eucharistie, opgedragen door priesters die mannen zijn naar Gods Hart.

Onze Vader ...

Jezus spreekt tot de wenende vrouwen van Jeruzalem

ACHTSTE STATIE

Jezus spreekt tot de wenende vrouwen van Jeruzalem

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.

Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: 'Gelukkig de onvruchtbare, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.' Dan zal men tot de bergen zeggen: 'Val op ons', en tot de heuvels: 'Bedekt ons.' Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" (Lc. 23, 28 - 31)

Huil niet voor mij, maar voor jezelf en voor jullie kinderen. Op dat moment was het moeilijk te begrijpen wat de betekenis was van deze woorden. Kort daarvoor had Jezus geweend over Jeruzalem en het verschrikkelijke lot van de stad voorzegd. Nu lijkt het erop dat Hij opnieuw verwijst naar dat lot. Een trieste ondergang van een trotse stad welke zich voltrok in het jaar 70. Er werd heel wat geleden en geweend. De morele en godsdienstige houding kreeg haar antwoord. Wie zijn nu de beklagenswaardige? Uw antwoord zal zeker divers zijn. Voor de een zijn het de kinderen van gescheiden ouders. Voor anderen die vluchtelingen en hongerenden. Voor andere de christenen die worden vervolgd. Mensen die massaal ontslag krijgen. Een kind dat geen i-phone krijgt zoals de anderen al wel hebben zal zich beklagenswaardig voelen. Wat zegt Paulus ons: "Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen" (1 Kor. 15:19). Bidden we om geloof in het eeuwig leven.

Wees Gegroet, Maria.

Jezus valt voor de derde keer onder het Kruis

NEGENDE STATIE

Jezus valt voor de derde keer onder het Kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Opnieuw valt Christus ter aarde onder het gewicht van het Kruis. De mensen kijken toe, zich afvragend of Hij de kracht zal hebben}W nogmaals te gaan staan. Het lijkt erop dat Hij de weg niet ten einde kan gaan, dat Hij bezwijkt omdat alle inzet ten spijt, het verder gaan uitzichtloos is geworden ..

Wie kent dat gevoel niet. Je hebt alles gedaan, en je denkt: ik kom geen stap meer vooruit. En als extra pijnlijk: de omstanders zijn toeschouwers. Ze zien wat er gebeurt en doen niets, steken er geen hand naar uit. Je kunt als lokale kerk denken aan je tot drie keer afgewezen worden met een rechtvaardige eis voor het behoud van de jarenlange traditie om te kunnen parkeren. Maar deze gedachte doet tekort aan zo velen die echt in zorg en last leven. Zich alleen voelen, niet begrepen, verstoten, misacht. In huwelijk en gezin, maar ook in je gevecht met instanties die je echt pijn deden maar hun ongelijk niet zullen bekennen. Je zult er maar je zoon of dochter door verloren hebben. Uitzichtloosheid zet door, neerslachtigheid komt op. Ook Noach moest na de raaf nog twee keer een duif loslaten. Na de derde poging kwam er een groen twijgje: klein, maar net voldoende om te zeggen: er is toekomst. Dank zij Jezus was er toekomst voor Petrus na diens 3-voudige verraad. Ook wij moeten mensen van hoop zien te blijven. Dat we lange adem mogen hebben en vertrouwen dat God alles ten goede keert voor wie Hem liefhebben.

Onze Vader ...

Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en krijgt gal en azijn te drinken

TIENDE STATIE

Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en krijgt gal en azijn te drinken

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Hij wilde geen bedwelming, waardoor Hij niet ten volle het lijden zou kunnen beleven. Hij wilde ten volle bewust zijn wanneer Hij zou Lijden onder het Kruis; volbrengen de missie die Hij van de Vader gekregen heeft. De soldaten, die de straf moesten uitvoeren, waren gewend bij de kruisiging, de veroordeelde te bedwelmen en zo buiten bewustzijn te brengen. Maar met Christus kon dit niet gebeuren. Jezus wist dat zijn dood aan het Kruis het zoenoffer moest zijn. Daarom wilde Hij bij bewustzijn blijven tot aan het einde. Wanneer Hij niet bij bewustzijn zou zijn, kon Hij niet in volle vrijheid, ten diepste het offer kunnen brengen. Hij moest op het Kruis komen om het offer van het Nieuwe Verbond te brengen.

Zijn geweten volgen en in vrijheid leven en kiezen: dat zijn de essentiële elementen van de menselijke handeling welke Jezus ons hier voor leeft. Juist dát wil de zogenaamd vrije wereld de christenheid ontnemen. Gewetens bezwaren stoppen waar de staat geen verlof meer geeft. Onder het motto van absolute vrijheid mag de gelovige zijn geweten nièt meenemen naar de werkplek. Hoe ver de christenvervolging hier al is zijn we ons niet of slecht ten delen bewust. De wereld heeft zoveel mogelijkheden om de wilskracht te verminderen en het geweten te sussen. Wat heroïne doet aan de verslaafde, doet evenzeer de Gods ontkenning: en we laten ons verdoven, zolang we maar bouwen op onze pleziertjes, groot en klein. Zelfs de legitieme mogelijkheden om de pijn te verzachten moet gedaan worden met respect voor de menselijke waardigheid. Bidden we dat onze mensenwereld ontwaakt uit de roes van blindheid en doofheid voor Gods Woord.

Jezus wordt aan het kruis genageld

ELFDE STATIE

Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

De terechtstelling begint. De hamerslagen van de beulen slaan de handen en voeten van de Veroordeelde tegen het hout van het Kruis stuk. De nagels gaan met geweld door de polsen. Deze nagels zullen de veroordeelde man dragen, wanneer hij vol van de smarten van de zielenpijn hangt. In Zijn lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt Christus meer dan woorden kunnen bevatten. Met Hem zijn twee echte criminelen gekruisigd, één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn linkerkant. De woorden van de profeet zijn vervuld: "Hij werd geteld onder de moordenaars"

Verveeld duwde het joch de winkelwagen. Zijn moeder zocht het rek af, hij wilde verder. De heer voor hem en stil stond, kreeg een ferme duw tegen zijn rug. De boze blik en de verzuchting: kijk een beetje uit jongeman, raakte het kind van misschien 8 jaar niet. Hij staarde man aan, schraapte zijn keel en joeg een fluim naar de heer. "Rot op ouwe, je staat me in de weg". De aangesprokene en ik stonden als aan de grond genageld. Zoiets geloof je toch niet! Hoe vaak worden mensen zo niet vastgepind, door ongehoord gedrag, door ongekende beschuldigingen, door bittere verwijten, door leugen en laster, door de hardheid des harten. Je voelt je dan zwak, onmachtig, aangeslagen en ellendig. Je kunt geen kant op! Ja, een kant: welke een zwaktebod lijkt: je één weten met Jezus. Je hoeft het niet alleen te doen, samen er doorheen met Hem die zegt: Vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Om kracht naar kuis voor alle mensen in erge nood, bidden we.

Onze Vader ...

Jezus sterft aan het Kruis

TWAALFDE STATIE

Jezus sterft aan het Kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Op het laatste moment van Zijn leven op aarde denkt Jezus aan de Vader. Vanaf dit moment zal het dialoog alleen zijn tussen de stervende Zoon en de Vader, Die Zijn offer van liefde aanvaardt. Omstreeks het negende uur roept Jezus: "Het is volbracht!" (Joh. 19,30). Nu is het werk van de Verlosser compleet. De zending waarvoor Hij op aarde kwam heeft zijn doel bereikt. De rest is aan de Vader: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest"(Lc. 23,46). Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. "En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën .... ." (Mt. 27,51). Het oude verbond is voorbij, het nieuwe breekt door.

Wie nooit bij een stervende gestaan heeft, kent het leven niet. Hard, hartverscheurend. Dat is het toch vaak. Of te jong, of al zolang samen en dus vergroeid. Maar wat we voelen, is ons eigen leed, ons gemis, het gat dat gaat komen. Dat moeten we ook niet ontkennen want dat geeft een verkeerde kramp. Verdriet mogen we hebben. Maar wie gelooft in het thuiskomen gunt de ander die oversteek. Weet dat de dood maar een doorgang is, een doortocht, een stap uit de natuur en op weg naar de boven natuur waar Licht, geluk, rust, en vrede wacht: nooit meer lijden Zalig wie de dierbare en zichzelf in de handen van God weet te leggen. En in die God blijven we verenigd en een. Zalig zij die aan zichzelf sterven, voordat ze gestorven zijn. Zien we toe, elke dag te kunnen bidden, met overtuiging: in uw handen beveel ik mijn geest.

Wees Gegroet, Maria.

Jesus wordt van het Kruis gehaald

DERTIENDE STATIE

Jesus wordt van het Kruis gehaald en wordt aan Zijn Moeder gegeven

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

In de armen van Zijn Moeder hebben ze het levenloze lichaam van de Zoon gelegd. De Evangeliën zeggen niets over hetgeen zij toen voelde. Het is alsof de Evangelisten door deze stilte haar verdriet, haar gevoelens en haar herinneringen wensen te respecteren. Of dat zij zich eenvoudig niet in staat voelden dit uit te drukken. Die liefde werd geopenbaard in de stal van Bethlehem en werd op de proef gesteld bij de Opdracht van de Heer in de tempel. Het groeide naarmate Maria alles wat gebeurde in haar hart bewaarde en overwoog (zie Lc. 2,51). Nu moet deze intieme liefdesband veranderd worden in een eenheid die de grens tussen leven en dood overstijgt.

Overal ter wereld weten ouders wat het is om een kind te verliezen. Kinderen sterven door ziekten, door medische fouten, door zinloos geweld of tengevolge van zedenmisdrijf. elders in de wereld door oorlog en strijd, door honger. Daarnaast verliezen ouders hun kind. dat los van hen verder wil leven. Dezen hebben zich voor hun ouders levend begraven. En elk dood kind verduistert de toekomst... Geen uitzicht hebben, .. geeft gevoel van machteloosheid, boosheid en intens verdriet. Maria koestert haar dode Zoon, die van Godswege aan haar werd toevertrouwd. Het lijden is voorbij, haar medelijden gaat verder. Ook met ons en hen, die dóór het leven en in het leven geslagen zijn. Zij ontfermt zich over ons, slaat haar armen om ons heen. Moge de christenheid als geheel en ieder al individu haar toch meer als Moeder koesteren en aanroepen.

Onze Vader ...

Jesus wordt in het graf gelegd

VEERTIENDE STATIE

Jesus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Toen het avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimatea, die Jozef heette; ook hij was leerling van Jezus geworden. Hij vervoegde zich bij Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. Pilatus gaf toen het bevel om het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria waren daar tegenover het graf gaan zitten.

Hier eindigt het Kruis en het Heilig Graf wordt: het eerste Tabernakel. Wereldwijd vormen de tabernakels in onze kerken de belangrijkste plek van en in elk Godshuis. Kinderen wijzen we bij de voorbereiding op de Godslamp. Jezus woont daar, zeggen we soms, om iets te kunnen aanduiden. Jezus achter de steen, Jezus achter de gesloten deurtjes. Hij lijkt te zwijgen als het graf. Alleen wie Hem opzoekt zoals Maria Magdalena, om bij Hem te zijn, zal ervaren dat Hij ons bij name roept...als we onze naam niet horen roepen, is het niet stil genoeg in ons.

Onze Vader ...