Kruisweg 2014

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Eerste statie

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Nu voerden zij Jezus met de doornenkroon op het hoofd naar het paleis van Pilatus. Het bloed dat zijn ogen vulde en gestroomd had in zijn mond en in zijn baard, maakte de Heer onkenbaar. Hij ging gebogen en wankelend. Toen Hij beneden aan de trap stond vóór Pilatus, voelde zelfs deze wreedaardige mens zich bevangen door medelijden en walging. Hij riep uit: “Als de duivel der Joden zo wreed is, kan men onmogelijk in de hel bij hem wonen.”
De beulen leidden de Heer naar de voorkant van het terras, naast Pilatus, zodat iedereen op het forum Hem kon zien. Het was een vreselijk, hartverscheurend toneel, de afzichtelijk tentoongestelde Zoon van God, zijn ogen vol bloed op de massa richtend, van onder de verschrikkelijke doornenkroon. Naast veel gehoon en de roep om zijn dood, sloegen golven van verdriet door Maria, de getrouwe vrouwen en de apostelen, die met afgrijzen alles gadesloegen en hoorden.

Iemand is snel aangeklaagd, beschuldigd, publiekelijk te kijk gezet en te schande gemaakt. Weinigen tot niemand durven, voor zulk een veroordeelde, het nog op te nemen. Jezus toont ons de kracht van samenzweerders, waarin zij die eerst elkanders vijand waren, opeens vrienden worden. Hij botst tegen een muur van onbegrip en gekwetste ego’s. Als je stem verheffen zelfs zinloos os bij zoveel onrecht, is de blik op Jezus troostrijk, hoe vreemd dit ook moge klinken. Met Hem doorstaan we alles, en bidden we daarvoor.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Tweede statie

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Sinds het laatste avondmaal had Hij niet geslapen en spijs noch drank genomen; aanhoudend had Hij -naast de hoon-, de ergste mishandelingen moeten verduren. Door bloedverlies, wondkoorts, dorst is zijn lichaam verzwakt. Tevens voelt Hij de onuitsprekelijke zielensmart. Niettemin laat Hij het kruis niet opleggen, Hij omármt het.

Altijd zijn er mensen die een kruis moeten opnemen. Gelovigen van alle tijden voegen met gelatenheid hun kruis bij het lijden van Jezus voor het heil van de wereld. Dat is al heel bijzonder. Ook kennen we mensen die niet alleen gelaten zijn, maar zich met Jezus aanbieden. Zoals pater Kolbe, die ervoor koos om de plaats in te nemen van een man die aangewezen was voor de hongerbunker. Paus Franciscus vroeg priesterstudenten vorige week af te zien van de gekozen levensweg, als men niet verder wilde komen dan een middelmatige inzet. Opeens beseffen we: dat geldt voor íeder en voor ieder werk dat we op ons nemen. En we herinneren ons het woord van de Apocalyps: ‘ Omdat ge noch warm of koud zijt maar omdat ge lauw zijt, al ik u uitspuwen’…Het gemak dient de mens, maar dient de mens ook het ongemakkelijke op zijn levensweg…Bidden we om doorzetting – en uithoudingsvermogen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Jezus valt de eerste maal onder het kruis

Derde statie

Jezus valt de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

De weg is smal en ongelijk. De stappen zetten vraagt in gewone omstandigheden al iets van behendigheid. Maar wie zo belast en beladen is, heeft moeite om zich staande te houden. Hatelijk klinkt het lachen van toeschouwers. Misselijk makend is dat getrek door de soldaten,die hem forceren verder te gaan.

Wie kan van zich zelf zeggen dat alles gladjes verloopt? Is heel onze levensweg niet ook voorzien van andere zaken dan genot en waardering en succes en gezondheid en goede keuzen? Zijn we altijd in balans met onszelf en onze omgeving? Wie struikelt niet? Wie valt niet in woord en daad uit de toon? God verwijt ons niet dat we niet volmaakt zijn, dat we door zonde en schuld vallen. In zak en as blijven zitten, mopperend op de boze wereld, is een mogelijkheid. God zal echter wensen dat we opstaan en doorzetten. Voor ons mogelijk gebrek daaraan vragen we God en elkaar om vergeving.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

Jezus ontmoet zijn lieve maar vooral intens bedroefde moeder

Vierde statie

Jezus ontmoet zijn lieve maar vooral intens bedroefde moeder

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

De Moeder des Heren zag bleek, haar ogen waren rood van het wenen, ze sidderde en beefde van het hoofd tot de voeten en was in een blauwgrijze mantel gehuld. Het lawaai kwam dichterbij en werd duidelijker; men vernam het bazuingeschal en de roep aan de straathoeken, dat er een ter kruisiging werd gevoerd. Maria vroeg aan Johannes: “Moet ik het zien, zal ik het kunnen dragen?”
Hoe sneed het bazuingeschal door haar Hart! Jonge beulsknechten gingen vooraan met het gereedschap voor de kruisiging en één van hen hield de nagels spottend onder de ogen van de Heilige Maagd.

De aanloop naar haar moederschap was wonderlijk en ze jubelde het uit: Mijn hart prijst hoog de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Het einde van het ontvangen leven is uiterst verwonderlijk, welk een bitterheid. Ze was er om haar Zoon te zien, zodat het Hem kon sterken. Niet denkend aan zichzelf, stond ze opnieuw klaar voor Hem. Menselijk ondraaglijk, je kind te zien lijden, daarbij wetend wat niemand wist: de mensen maken Gods Zoon monddood. Ondanks alle smart, blijven zeggen: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord. Over heel de wereld torsen moeders mede het kruis van hun kinderen. Laat hen die treuren om hun kinderen uw bijstand en hulp ervaren.

En laat allen die zwaar te lijden hebben uw nabijheid ervaren.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Vijfde statie

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Daar kwam, Simon van Cyrene aangestapt, een heidens man, vergezeld van zijn drie zoontjes.
Hij was hovenier en had vandaag gewerkt in de tuinen, die bij de oostelijke stadsmuur liggen.
Ieder jaar, op de dagen van het feest, kwam hij met vrouw en kinderen naar Jeruzalem om er, zoals vele andere mannen van zijn vak, de hagen te snoeien.. Zijn zoontjes droegen bontgestreepte rokken, zij heetten Rufus en Alexander en werden later onder de leerlingen opgenomen.
De derde was een kleine dreumes; hij kwam later als knaap bij Stephanus.
Aan zijn kleding herkenden de soldaten hem als een heiden en een geringe handwerker en dus pakten ze hem beet; hij moest de Galileeër zijn kruis helpen dragen. Simon weerde zich, stribbelde hevig tegen, maar zij dwongen hen met geweld. Zijn zoontjes schreiden en riepen; enige vrouwen, die de man kenden, namen de kinderen onder hun hoede.

Wat een weldaad als je telkens weer mensen ontmoet die een hand toesteken of een bemoedigend woord spreken of schrijven, mensen die je een eind op weg helpen. Gewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken hebben met de nood van anderen. Laten we het nooit vanzelfsprekend vinden dat iemand onbaatzuchtig voor je klaar staat. Beseffend dat het hun ook iets kost, impact heeft op hun eigen leefwereld. Wij bidden ook voor hen die hard en onverschillig blijven bij de nood van anderen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Zesde statie

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Door de snelheid en de moed van haar optreden, dat een gedrang van nieuwsgierigen teweegbracht, had Veronica de stoet dan toch een paar minuten opgehouden, wat voldoende was om het zweetdoek toe te reiken. De Farizeeën en beulsknechten ontstaken in woede over deze nieuwe vertraging en nog meer over het feit, dat Jezus hier zo openlijk werd vereerd. Eenmaal thuis zag ze met verbazing en aangrijpende verwondering in de lap Zijn aanschijn.

Alles wat we doen en ondergaan, laat sporen achter , laat een stempel na. Hoe meer we onder indruk van iets zijn, hoe intenser dit zal werken. Dan kan het ook gebeuren dat dit niet onzichtbaar blijft. Ons gelaat verraad soms onze vreugde, maar ook onze zorg of ons verdriet, of de teleurstelling. Wie echt liefheeft, kan heel veel! Waar liefde verschraalt, is kou, eenzaamheid en nood. Liefde geeft vleugels, boosheid en haat geeft een pak slaag. Alles krijgt ‘n stempel daardoor. Zo zijn landen, maar ook gezinnen getekend. Ook door het lijden dat mensen elkaar aandoen. Zouden we meer Gods aanschijn zoeken in gebed en handelen meer vereren, zouden we een andere stempel achterlaten. Bidden dat we niet van God verder vervreemden.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Jezus valt de tweede maal onder het kruis

Zevende statie

Jezus valt de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Toen de stoet de stadspoort naderde, dreven de beulsknechten heviger tot spoed aan. Enkele stappen vóór de poort, te midden van de oneffen stuk gereden weg, lag een grote waterplas; de soldaten trokken Jezus voort en men liep dicht opeen. Simon van Cyrene probeerde terzijde te stappen, waardoor de kruislast verschoof en de arme Jezus stortte vóórover in de modderige plas, zodat Simon ternauwerdood het kruis kon houden. Arme Simon, arme Jezus die daardoor opnieuw valt.

Een misstap van iemand, kan ook grote gevolgen hebben voor een ander. Simon deed het goedbedoelend, maar ook zo kan men in de fout raken. Met goede bedoelingen alleen komt men er niet. Triester wordt het wanneer mensen willens en wetens anderen meesleuren in hun keuzen. Keuzen en gedragingen die een ander niet willen dienen maar uit zijn op eigen baat, roem eer en aanzien. Misleidend gedrag wordt echter niet altijd meteen herkend. “Nooit meer oorlog”, zuchten we regelmatig…maar hoe vaak woedt er geen diepe strijd in ons midden? Niet alleen op wereldvlak, ook in eigen steden, dorpen, werkplaatsen en gezinnen. Bidden we om inzicht en onderscheidingsvermogen, om goede inzet en daadkracht
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader.

Jezus troost de wenende vrouwen

Achtste statie

Jezus troost de wenende vrouwen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Toen de vrouwen en maagden zagen, hoe vreselijk ellendig de Heer daar voorkwam, begonnen ze luid te jammeren en te weeklagen, terwijl ze Hem, naar Joodse trant, doeken toestaken, opdat Hij zijn zweet ermee zou afdrogen.
Jezus nu keerde zich tot hen en sprak: “Gij dochters van Jeruzalem” - dit betekent ook: Gij vrouwen uit de dochtersteden van Jeruzalem - “ween niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen, want een tijd zal komen, waarin men zeggen zal: “Gelukkig de onvruchtbaren, zalig diegene, wier schoot niet gebaard heeft en wier borsten niet hebben gezoogd!”

Zij die zelf lijden zijn vaak, beter dan wie ook, in staat om anderen te begrijpen en te troosten. Zij weten uit ervaring wat er omgaat bij anderen. Lijden en verdriet kunnen egocentrisch maken, maar zij kunnen ook heilzame krachten in ons los maken. Helaas en naar waarheid: begrijpelijk is het dat we geen lijden willen. Lichamelijk grijpen we daarom naar pillen en spuiten en pompjes. Geestelijk verdoven we ons met tal van bezigheden, geneugten, afleiding en lopen we de massa achterna. Belangrijk zijn mensen die zich niet alleen laten leiden door wat men vindt, maar durven vragen: wat vindt God ervan? Om zulke mensen bidden wij.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Jezus valt de derde maal onder het kruis

Negende statie

Jezus valt de derde maal onder het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

De Farizeeën te paard bleven staan aan de westkant van de plaats van terechtstelling, waar de berg een zachte helling heeft;
de kant naar de stad toe, die men opklom met Jezus en de twee moordenaars, is woest en steil.
De Heer werd met zijn kruis, het lastige, ruwe, pad opgedreven, terwijl met Hem sloeg en aan de touwen trok.
Op de plaats waar dit kronkelpad afbuigt, deed de arme Jezus een zware smartelijke val onder het kruis.

Wanneer alle beelden van de kruisweg een eigen betekenis hebben, wat is de bedoeling van deze derde val? 3 maal werd Samuel geroepen voordat hij Gods stem herkende, 3 maal sloeg Bileam zijn ezel die toen tot hem sprak: waarom slaat ge mij. 3 maal werd Jezus bekoord in de woestijn. 3 maal had Petrus hem verloochend. Drie symboliseerde de overtreffende trap: het hoogste, het grootste, het uiterste, met name wanneer Elia zich driemaal over de dode jongen uitstrekt waardoor deze ten leven komt…. Daarnaast verwijst 3 naar de driedeling van de kosmos, de hemel, de aarde en de onderwereld, waardoor het de symbolische betekenis kreeg van de verticale kosmische totaliteit. En wij zeggen nog steeds: driemaal is scheepsrecht. Bidden we mensen ontvankelijk worden voor de Drie-ene God, omdat Jezus daarvoor betaalde.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Tiende statie

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je kunt ondergaan. Jezus werd de kleren van zijn lichaam getrokken. Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na brutaal geweld, door anderen hen aangedaan.

Het lichaam is bedoeld als een krachtig instrument om elkaar te dienen. Handen en voeten, hart en kennis zijn instrumenten om samen iets op te bouwen. Wat een afstraffing als iemand te horen krijgt: je kunt niks. Het lichaam is ook bedoeld om uitdrukking te zijn van trouwe liefde en genegenheid. Maar zoals handen kunnen slaan, voeten kunnen trappen, het hart egoïstisch handelt en het hoofd valstrikken bedenkt, zo kan men ook het lichaam onteren door perverse handelingen en schaamteloze honger naar seks. Je wordt dan niet als mens gewaardeerd, maar gebruikt. Mensen worden misleid en verleid en misbruikt. Moge de blik op de ontluisterde Jezus mensen uitnodigen tot groter respect voor de bedoeling van het lichaam.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Jezus wordt aan het kruis genageld

Elfde statie

Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost

De Heilige Maagd voelde al de pijnen, die Jezus onderging, ze werd lijkbleek en zachte klanken van smart kwamen over haar lippen. Aan de kruisstam, tussen de benedeneinde en het midden, was een vooruitspringend blok bevestigd om er de voeten van Onze Heiland op vast te nagelen, zodat Hij méér zou staan dan hangen. Jezus kreunt.

Dagelijks nog worden mensen aldus behandeld door gewetenloze machthebbers en hun handlangers, vaak uit machtswellust, wraak of hebzucht. We kennen beelden, welke door nieuwslezers als “schokkend” worden bestempeld. Zolang het vreemden zijn, ….. maar wat als het je eigen dierbaren overkomt. Ook met woorden en acties spijkeren we mensen snoeihard vast, waardoor ze geen kant meer op kunnen. Vreemd, dat we dat normaal vinden.. Bidden we voor alle slachtoffers van lichamelijk en geestelijk geweld, voor alleen die gebruikt en misbruikt zijn.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet.

Jezus sterft aan het kruis

Twaalfde statie

Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost

Het was nu reeds ongeveer het zesde uur en tot het negende uur werd het donker over heel het land, want de zon werd verduisterd. Ook scheurde het voorhangsel van de tempel middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. Na deze woorden gaf Hij de geest.

Niets in het leven is zeker. Behalve dit: dat ook wij eens zullen sterven. Niemand kent daarvan dag noch uur. Van vele dingen die we wel weten, is het fijn dat we ons erop kunnen en willen voorbereiden. Niemand is graag overvallen met bijvoorbeeld examenvragen. En fijn als je weet wanneer je gasten komen. Zelfs voor vuilophaal spreken we dagen af. Gelovige mensen willen sterven in overgave aan God. Sterven is voor hen geen noodlot dat ze ondergaan maar iets dat ze aanvaarden en opdragen zoals Jezus, die zichzelf uit handen gaf en zijn lijden opdroeg voor onze bevrijding uit zonde en dood.. Door ons gelovig aan Jezus toe te vertrouwen in het stervensuur, voltrekt zich aan ons de Verlossing en worden wij opgenomen in het geheim van Gods goedheid. Voor de doden die in ons hart blijven en wier namen wij vaak noemen, bidden we om hemelse rust.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader

Jezus wordt van het kruis afgenomen

Dertiende statie

Jezus wordt van het kruis afgenomen

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost

Maria zag nu van dichtbij, in zijn wonden, de verschrikkelijke mishandelingen, die Hem werden toegebracht; Zij kuste zijn bloedige wangen, terwijl Magdalena met haar aangezicht op zijn voeten lag. Al de heilige vrouwen waren Maria behulpzaam door het aanreiken van schalen met water,
sponsen, zwachtels, zalven en specerijen.
Niettegenstaande haar onuitsprekelijke droefheid, was de Heilige Maagd met sterke moed bezield; hoe bedrukt Zij zich ook gevoelde, toch kon Zij het heilig lichaam in zijn ellendige toestand niet laten en daarom begon Zij het dadelijk te reinigen en te verzorgen. Na de reiniging zalfde Maria het heilig Hoofd en de wonden, Zij kuste de handen van Onze Heer en vulde de wonden met balsem.

Ook het lichaam waarvan Christus het Hoofd is, deelt in zijn sterven. De Kerk moet niet rekenen op triomftochten en alleen maar overwinningen. Christenvervolging valt hard maar moet ons in wezen niet verrassen. Erger is het kwaad, dat van binnenuit, de Kerk uitholt en laat sterven in de harten van mensen die houvast en levenszin zoeken in hun godsdienst. Gelovigen van goede wil, blijven verslagen en bedroefd achter. Het besef van Jezus woord biedt troost: de poorten er hel, zullen haar nooit overweldigen. Bidden we om volharding voor alle mensen van goede wil en om inzicht voor hen die de kerk geweld aandoen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

Wees gegroet

Jezus wordt in het graf gelegd

Veertiende statie

Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost

Nu lag er op de plaats, waar Hij werd gekruisigd, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog niemand was bijgezet. Daar het de vóóravond van het Paasfeest der Joden was en het graf dichtbij was gelegen, legden ze Jezus daarin neer.

Jezus rust in het graf. “Maar na drie dagen zal ik verrijzen” had Hij gezegd. Toen dit waarheid werd, kon niemand het in eerste instantie geloven. Ze geloofden hun ogen en oren niet. Om het aannemelijker te maken werd vertelden zijn tegenstanders dat Hij maar schijndood was geweest. Maar de Heiligheid van God laat zich niet in boeien slaan. Net zoals Jezus werd opgewekt, wekt hij nog steeds mensen, die opstaan uit hun ik wereld en onbaatzuchtig leven, dienend in Godsnaam. We noemen hen na hun leven: heiligen. Binnenkort, op 27 april, begroeten we als zulken Paus Johannes XXIII en Joh.Paulus II. Mogen hun voorspraak onze kerk bemoedigen in haar gang door de tijd. Nu reeds bidden wo om steun en voorspraak voor onze Kerk, voor de geplaagde kerk in ons bisdom, in ons land.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. God wees ons zondaars genadig.

Onze Vader