Kruisweg 2015

Jezus wordt ter dood veroordeeld

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Ontmaskerd in hun valse levenswandel, hadden Jezus' tegenstanders succes. Hij had hun te kijk gezet en nu haalden ze hun gram. Met valse beschuldigingen, wisten ze een menigte zover op te zwepen dat er een avond en een nacht lang op Jezus werd ingebeukt. Hevig geschonden stond hij nu voor Pilatus. Pilatus vroeg hun: 'Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?' Zij riepen allen: 'Aan het kruis met Hem!' Hij hernam: 'Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?' Maar zij schreeuwden nog harder: 'Aan het kruis met Hem!' Daarop liet Hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden."

Zijn we niet allen ter dood veroordeelden? Anders dan Jezus kennen we echter dag noch uur. Hoe ijverig zijn we op het gebied van dit aardse leven, ... hoe lauw of traag soms leven we vanuit de gedachte dat Jezus een overkant voor ieder mens bereid heeft. Aardse rijkdom en aanzien, genot en waardering, -om maar wat te noemen- zoeken we makkelijker dan volharding in het doen van het goede en het vermijden van het kwaad. We geven de duivel alle kans, waar Jezus deze belager niet het hoofd bood. Bidden we dat wij het woord van Jezus niet op ons van toepassing is: Zij ogen, maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

TWEEDE STATIE

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

De soldaten, gewend aan bloedig geweld, in de stemming gebracht door de opgehitste, uitzinnige menigte, dreven een spel met Jezus. De spot lag bij hen, de razernij bij het volk, de voldoening bij de ontmaskerde priesters. Ze ontdeden Hem van de spotmantel, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan, legden de balk op Zijn rechterschouder schouders en voerden Hem weg ter kruisiging."

Wie van ons draagt geen kruis? Je bent niet geslaagd in het leven en je verwachtingen, - je bent eenzaam en alleen, onbegrepen en onbemind, -geslagen door ziekte of handicap, - werkeloos zonder uitzicht- teleurgesteld in je liefdesleven, - getroffen door de voor ons te vroege dood van wie kostbaar en dierbaar was. Allemaal reden om God en de mensen verwijten te maken. Om zelfs toe te geven aan de twijfel dat God er is. Jezus Kruis: onze ondank, onze afwijzing om Zijn weg te gaan, dat we de geest van de wereld meer koesteren dan de Heilige Geest. Bidden we om kracht naar kruis. Doen we als Jezus.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

DERDE STATIE

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Er werd rond Jezus een stoet gevormd. Voorop een bazuinblazer met een omroeper die het vonnis bekend maakte. Pilatus te paard, honderden soldaten die de menigte op afstand hielden, jonge boefjes die het spektakel niet wilden missen, en de beulen die hun werktuigen lieten dragen. De smalle weg werd iets breder toen men links af sloeg, maar ook stijlen en steniger. Terwijl men sjorde aan zijn kruis, struikelt Jezus over een uitstekend stuk steen.

Ook aan ons wordt getrokken. Niemand kent alleen maar sympathisanten. Het leven lacht ons niet altijd toe. Omstandigheden in gezin, werk en samenleving bieden geen geplaveide weg, met alleen fraaie vergezichten en op elke gewenste plek rustbanken. De wereld gaat over lijken, God gaat over het leven. Laten wij God leven of zijn we ook voor Hem een steen des aanstoots? Bidden we om inzicht over de bedoeling van het leven.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder

VIERDE STATIE

Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Vergezeld door Johannes had Maria een plekje moeten zoeken waar ze haar Zoon langs zag komen. Ze leed vreselijk, maar wilde ook niet wegblijven. Enkele vrouwen en een enkele man begeleidden haar. Ze leed al bij het kabaal dat ze hoorde, maar ze ging door de grond toen ze haar zo geschonden Kind zag. Ze wist nog een stap te doen, zonk op een knie en omhelsde Hem. Johannes merkte de boze onrust bij de soldaten daarover en nam haar liefdevol terzijde ...

Liefde blijft ook dan aanwezig, als alle schoonheid is verwijderd. Mensonwaardig was de aanblik, welke Zijn Moeder moest ondergaan. Hartverscheurend het moment. Maar niets is zo uniek als het Moederhart dat de opdracht van God ontvangen heeft om leven te schenken aan de wereld. Moeder worden is meer dan een lichamelijk proces. Het is deel hebben aan het leven dat alleen God geeft. Met Maria bidden we om zulke levensschenkers.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

VIJFDE STATIE

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Omdat men vreesde dat Jezus de tocht niet zou kunnen afmaken, hield men Simon uit Cyrene aan. Men zag aan zijn kleding dat hij een heiden was en een eenvoudige dagloner. Met vrouw en
kinderen werkte hij enkele dagen in de tuinen, voorafgaand aan het Paasfeest der Joden. Men bond het kruishout aan hem vast. Deze man was sterk, in de bloei van zijn leven en bracht Jezus
verlichting. Gaandeweg raakte hij onder de indruk van de man van smarten en raakte heilzaam ontroerd.

Opeens wordt de man gevraagd zijn weg te onderbreken. Het heeft iets weg van een roeping. Niet alleen de priester of een godgewijde krijgt de taak Jezus te helpen. In feite stapt dit het leven binnen bij de doop van een mensenkind. Niet wat jij wilt, je eigen werk, je eigen belangen, je vreugden of je plichten ... ieder mens heeft de opdracht om Jezus te vergezellen, niet alleen te laten op Zijn weg door de wereld. Bidden we om mensen die zegen brengen door verlichting te scheppen.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

ZESDE STATIE

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Veel mensen, op hun best gekleed, haasten zich tempel waards. Ze probeerden Jezus te vermijden om niet verontreinigd te worden. Een grote fiere vrouw echter mengde zich tussen de soldaten in. Haar wil om Jezus liefdevol nabij te zijn, slaagde deels. Haar doek nam Hij aan om zijn bebloed en vervuild gelaat te reinigen. Maar het kruikje sterkende drank dat ze ook bij zich, kon ze Hem niet meer reiken. Haar verwensend werkten de gerechtsdienaren haar weg. Dat alles had nog geen2 minuten geduurd, maar deze daad kreeg voor haar en voor ons eeuwigheidswaarde.

Wie goed doet, goed ontmoet, is zeker in onze beleving niet waar. Is het niet vaker: stank voor dank? Zelfs in de intieme sfeer van een gezin of relatie lijdt de mens aan dit fenomeen. Om  moedeloos van te worden! Zegt Jezus daarom niet: "Alles wat ge niet gedaan hebt voor een der geringste, hebt ge ook niet voor mij gedaan". Wie van mensen een dankbaar teken of antwoord verwacht, komt best wel eens bedrogen uit. Is het daarom dat gelovigen goed, ondanks de menselijke reactie erop? Leren we dingen te doen in het zicht van Zijn Heilig Aanschijn.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

ZEVENDE STATIE

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Men nadert een stadspoort, waar de weg vlak ervoor stuk is gereden en oneffen. Om de modderpoel te vermijden, veroorzaakte de zijstap van Simon de ongewild de val van Jezus. De hierop gewelddadige actie door de beulen op de totaal verzwakte, maakt Simon boos richting soldaten. Als deze even zich inhouden, ondersteunt hij Jezus en helpt Hem overeind. Hij voelt hoe Jezus op hem leunt. En dat schenkt hem intense voldoening.

Wat ben ik niet blij en dankbaar met een helpende hand! Zeker als ik door eigen toedoen of door pech weer eens gestruikeld ben. Immers: wie staat ziet toe dat hij niet valt! Het leven is zeker niet altijd eenvoudig. Zou ik als Simon toch instrument kunnen zijn om verlichting en hulp te bieden. Te zien dat een ander dankbaar je aankijkt, is dat niet pure genade geven en ontvangen? Misschien dat we door gebrek aan echte helpende handen, de wereld zo onbarmhartig vinden. Bidden we om ware dienstbaarheid.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus troost de wenende vrouwen

ACHTSTE STATIE

Jezus troost de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Jezus keerde zich tot hen en sprak: 'Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: Gelukkig de onvruchtbare, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zal men tot de bergen zeggen: Valt op ons, en tot de heuvels: Bedekt ons. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?"

Telkens weer vind ik het woord "troost" een vreemde keuze. Eerder lijkt het een vermanend woord. Of ontnuchterend. In de trant van: je denkt wel dat ik het kwade deel heb gekozen en jullie staan aan de betere kant van het leven, maar zo is het niet ... Goede mensen verzuchten wel eens: waaraan heb ik dit verdient .. deze tegenslag, deze pijn, deze onmacht, het onbegrip dat ik ervaar, dit verlies .. Is het geen Bijbelwoord dat we op de dag van het oordeel vreemd zullen kijken wie er gered worden? En ook: uw droefheid zal in vreugde veranderen. Bidden we dat we mensen mogen worden die beschikken over een lange adem, met een blik die verder kijkt dan gezondheid, rijkdom en geluk.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

NEGENDE STATIE

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. 

Nu bevindt de stoet zich vlak bij Calvarie. De soldaten die moesten toezien dat men zonder verstoring het einddoel zou bereiken, maken zich op om deels om te keren. Hun taak zit erop. Maar dan valt Jezus opnieuw. Het breekt zijn lichaam nog mee. Wat al ondoenlijk was tot op dat moment, doorstaat Hij wederom. Simon mag niet meer helpen. Het is ver genoeg. Met geschimp voor zoveel medelijden jaagt men hem weg ... waarvan we nu weten dat hij en zijn gezin zich bij de leerlingen aansloten.

In de persoon van Petrus valt de kerk wanneer ze te menselijk redeneert. Petrus deed dat en verloochende zijn Meester. Wij maken dat in dit West Europa opnieuw mee. Petrus miste ruggengraat en overgave in de trouw aan Jezus. Zocht zijn eigen hachje te redden. Begrijpelijk dat Paus Franciscus zich al eens zo uitte richting kardinalen, bisschoppen en priesters. Wat jagen jullie na, welk leventje verlangen jullie? Zijn jullie wel zielenherders of zorg je voor eigen ziel en zaligheid? Moge onze Kerk met Jezus weer opstaan uit deze periode van plaatselijk kerkverval en bidden we om
herders naar Gods hart.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

TIENDE STATIE

Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - moest Jezus wachten tot het hout tot Kruis was geprepareerd. De gekruide wijn ter sterking welke Maria wilde geven, dronken de beulen zelf op. Hem gaven ze met alsem gemengde wijn te drinken. Ze Hem verdeelden zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen.

Zonder enig gevoel voor respect zetten de beulen Jezus schaamteloos te kijk. Jezus moet dit ondergaan, omdat Hij ook dit onderdeel van menselijk gedrag niet alleen aan het licht brengt, Hij wil troost geven aan de mensen die dit moeten ondergaan. Eerloos gedrag, aanklagen om zichzelf te verrijken ten koste van de ander. Hoe snel voltrekt zich niet in onze wereld. Het begint soms met: heb je het al gehoord .... bidden we om beheersing van mond en zinnen.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus wordt aan het kruis genageld

ELFDE STATIE

Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

De terechtstelling neemt beslissende vormen aan. De hamerslagen van de beulen slaan de handen en voeten van de Veroordeelde tegen het hout van het Kruis stuk. De nagels gaan met geweld door de polsen. Deze nagels zullen de veroordeelde man dragen, wanneer hij vol van de smarten van de zielenpijn hangt. In Zijn lichaam en in Zijn uiterst gevoelige ziel lijdt Christus meer dan woorden kunnen bevatten. Met Hem zijn twee echte criminelen gekruisigd, één aan Zijn rechterkant, één aan Zijn linkerkant. De woorden van de profeet zijn vervuld: "Hij werd geteld onder de
moordenaars".

Wie kent niet het verlangen je kruisen, groot of klein, af te werpen? De een het kruis van verlegenheid, van onzekerheid, van koppigheid of overgevoeligheid over je uiterlijk. De ander het kruis van verlatenheid, onbegrip, roddel of geleefde liefdeloze onverschilligheid. Een ander lijdt onder het kruis van zijn opvoeding, de ander die door het leven is teleurgesteld. Als eerste moeten we leren onderscheid te maken: welke kruisen danken we aan onszelf zodat we kunnen stoppen deze telkens weer aan te maken! Ten tweede: dat we de echte kruisen met Jezus leren dragen die zich daartoe verbonden heeft om spijkerhard met ons verbonden te kunnen zijn.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus sterft aan het kruis

TWAALFDE STATIE

Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Mens en dier schrikken. Er trad een wonderbare zonsverduistering op. Angstig keken alle mensen op. Zou het dan toch waar zijn omtrent deze man, dat zijn woord waar was geweest. Aan de voet van het Kruis stond Maria en naast haar de leerling, Johannes de Evangelist. Jezus zegt: "Vrouw, zie daar uw zoon!" en tegen de leerling: "Zie daar uw moeder!"

De dood bevrijdt ons van al onze kruisen. Jezus echter bevrijdde door zijn sterven ons van de dood. We zijn mensen van het leven en voor het leven. Het overlijden is daarom een prachtig woord: wij mogen over alle lijden heengaan, dat we daarom ook niet willen aborteren, hoe ellendig het lijden ook kan zijn. Met de ogen van ons lichaam zien we alleen maar verlies, hebben we verdriet als een geliefde of goede vriend sterft. Met de ogen van geloof zien we de overtocht, het genodigd zijn voor vreugde ... dat dit onze troost is als we lijden onder het afscheid van iemand die veel voor ons betekent.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus wordt van het kruis genomen

DERTIENDE STATIE

Jezus wordt van het kruis genomen

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Het is door de devotie van vele eeuwen dat het beeld van de "Pieta" bewaard is gebleven, dat zorgt voor de Christelijke herinnering aan het meest droevige beeld van de onuitsprekelijke liefdesband die opbloeide in Maria's hart op de dag van de Aankondiging en rijpte terwijl ze wachtte op de geboorte van haar Goddelijke Zoon.

Telkens weer krijgen we beelden die ons tonen hoe dode lichamen geborgen worden. Reddingswerkers die met voorbijzien van eigen emoties alles doen om mensen de troost te bieden van een afscheid. Blinde haat, redeloze woede, grenzeloze boosheid ... bidden we dat al die slachtoffers van zinloos geweld, zeker ook onze medechristenen die omwille van hun christen zijn vermoord worden, vrucht worden voor bezinning en meer menswaardig leven met elkaar.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

Jezus wordt in het graf gelegd

VEERTIENDE STATIE

Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Ontstellende tekenen vonden plaats in de Stad. De ook hevig geschrokken Pilatus werd bestormd met berichten, waardoor hij in angst en verwarring geraakte. Jozef van Arimathea die hem meteen bezocht en dringend vroeg Jezus van het kruis te mogen nemen en hem een graf te geven, kreeg daartoe van hem verlof.

Hoe belangrijk of hoe onbeduidend je ook bent: eens ben je onttrokken aan de ogen van mensen. Een gedachte die we meestal ver voor ons uitschuiven, dat we ons leven moeten laten. Maar wie zo denkt, is echt dood. Begrijpen we toch dat Jezus de dood liet voor wat het was: een moment, maar tevens het begin van een nieuw leven, zonder last en zonder de zonde. Het graf is niet het droevig einde, maar is het begin van de wedergeboorte. En welvoor hen die de hoogmoed, de oerzonde, met Jezus tijdens hun leven willen begraven. Wie leert in geloof te leven zal het morgenlicht van Pasen zien schitteren. Bidden we voor onze doden, die we missen, dat ze mogen leven.

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig